Ethics of education: history, philosophy and law (MSc)

For more information about Ethics of education: history, philosophy and law at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MSc

How long you will study
12 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
EUR 11500

All study options

About Ethics of education: history, philosophy and law at University of Groningen

How do we establish what is the best practice or policy? How do we assess and attune conflicting interests or claims? How do we decide in the case of strong differences of opinion and perception?

In education, upbringing and youth care there are a number ofdifferent interests to consider. These interests, of the children,their parents, the groups to which they belong (e.g. religious orethnic minorities), and the interests of society are oftendifficult to define and they can often be at odds with eachother.

Educational professionals need to have the competences toanalyse and discuss moral, legal and policy-relatedissues. Some of them need to be extra-proficient in this area inorder to be able to advise other professionals, managers, policymakers, politicians, and governments. The Ethics of EducationMaster's course provides the right learning environment to enableyou to develop this extra expertise. You will acquire the relevantcompetences and learn to apply these in the professional contextsof research, policy making and consultancy.

In the Master track Ethics of Education you learn to analyzemoral issues and discussions in order to design policies andprocedures and to take decisions. Three examples:

Het is in onderwijs, opvoeding en jeugdzorg vaak moeilijk om uit te maken wat het beste is en wat rechtvaardig is. Dat komt doordat opvattingen over wat kinderen nodig hebben, sterk verschillen.

Dit leidt gemakkelijk tot dilemma's en conflicten. Bijv. overwat zwaarder weegt:

 • de wens en de wil van de ouders of het inzicht en deverantwoordelijkheid van professionals (bijv. bij keuze voorbehandeling in gezondheidszorg en jeugdzorg en bij keuze vanleerstof, werkvormen en regels in het onderwijs);
 • de godsdienstvrijheid en culturele rechten van minderheden ofhet belang van het kind (bijv. bij selectie van pleegouders, bijhet al of niet verbieden van besnijdenis, bij het al of niettoestaan van 'eigen' scholen, bij het toezicht op 'eigen' scholenen bij handhaving van de leerplicht);
 • het maatschappelijke belang of het persoonlijke belang (bijv.bij het bepalen van onderwijsdoelen en bij het beperken vanschoolkeuzevrijheid).

Het zijn voorbeelden van ethische vragen. In beleidsvorming enpraktijk doen zulke ethische vragen zich steeds vaker voor.Bovendien worden de ethische vragen steeds ingewikkelder,bijvoorbeeld door immigratie, emancipatie enprofessionalisering.
In deze mastertrack leer je morele problemen en discussies teanalyseren met het oog op het vormen van beleid, het ontwikkelenvan procedures en het nemen van praktische beslissingen. Bijv.problemen en discussies als:

After your studies

Job prospects

The master track will prepare you for jobs at institutions andmedia in the field of education, training, child care and child andyouth welfare work. Two domains of jobs can be distinguished:Teaching & Training and Policy and Consultancy. Teaching &Training includes for example teaching at schools for higherprofessional education (HBO), but also schooling and training atinstitutions and companies. Policy & Consultancy includesconsultative jobs, policy making and communication and thetheoretical underpinning and support of educationalresponsibilities both from private and governmentalorganizations.

Of course, the master track also prepares you to do academicresearch. You will be trained in academic reading, designingresearch, assessing scientific publications and academicwriting.

Students will be familiarized with the educational field, careeroptions and career perspectives. They will practice professionalskills, such as writing consultancy reports and policy decisions,teaching and training. The internship and the course ProfessionalSkills are important parts of the master track.

Kinds of institutions where jobs can be found:

 • Public education associations
 • Advisory councils for education
 • Associations of universities
 • Governmental/state organizations
 • Child Welfare Council
 • Schools advisory services
 • Schools for higher professional education
 • Trades unions for education
 • UNICEF
 • EU
 • OECD
 • UNESCO
 • Educational organizations
 • Research institutions (such as the SCP)
 • Youth policy organizations (such as the NJI)
 • Centres for social development
 • Youth welfare councils
 • Scientific councils for government policy
 • Child care organizations
 • Knowledge centres about education

Wat kun je ermee?

De master Ethics of Education bereidt voor op functies bijinstellingen, instanties en media die zich bezighouden metonderwijs, opleiding, kinderopvang, jeugdzorg en dergelijke. Dezefuncties vallen binnen twee domeinen: Teaching & Training enPolicy & Consultancy. Bij Teaching & Training gaat het omlesgeven in het HBO-onderwijs, maar ook om opleidingen entrainingen voor instellingen en bedrijven. Bij 'Policy &Consultancy' gaat het om taken als advisering, ondersteuning,beleidsontwikkeling en communicatie, taken die uitgevoerd wordenbinnen allerlei instellingen die zich bewegen op het pedagogischdomein (zowel particulier als van overheidswege). Daarnaast bereidtde opleiding vanzelfsprekend voor op het doen van wetenschappelijkonderzoek.

Studenten worden tijdens de master vertrouwd gemaakt met hetwerkveld, de beroepsmogelijkheden en oefenen met elementaireberoepsvaardigheden als het opstellen van een adviesrapport en hetgeven van onderwijs en trainingen. De stage en het vak ProfessionalSkills zijn hiervoor belangrijke onderdelen.

Maar waar vind je een baan?

Om een indruk te geven van waar je kunt werken, volgt hier eenkort overzicht van een aantal concrete instellingen/institutieswaar je kunt werken. De lijst is vanzelfsprekend nietuitputtend.

 • Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO)
 • Onderwijsraad
 • PO/VO/MBO raad
 • VSNU
 • Overheid (ministeries van OCW, Veiligheid en justitie, VWS:jeugdzorg; gemeenten)
 • Raad voor de kinderbescherming,
 • Onderwijsadvies en begeleidingsdiensten,
 • HBO-instellingen (bijvoorbeeld als docent)
 • Dag- week- en maandbladen
 • Onderwijsvakbonden
 • UNICEF
 • EU
 • OECD
 • UNESCO
 • Centra voor Jeugd en gezin
 • Sociaal Cultureel Planbureau
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
 • Movisie
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Brancheorganisatie kinderopvang
 • Kenniscentrum Onderwijs en Opvoering

Download brochure

Study options for this course

 • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
 • The awardMScHow you will studyFull-timeHow long you will study12 months
  Course startsFebruary, SeptemberDomestic course feesEUR 2060International course feesEUR 11500

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
Pedagogical SciencesUniversity of GroningenNo additional requirements
Pedagogical SciencesAll Research universities

Additional requirements

Additional requirements:
 • written request
All Research universities

Via a pre-master

Additional requirements:
 • written request
All Universities of applied sciences

Via a pre-master

More information:

Met een relevant hbo-diploma is via het pre-master (schakel)programma toelating mogelijk, zie hiervoor:www.spo-groningen.nl

Admission requirements

Specific requirementsMore information
knowledge minimum

If you have any deficiencies in connection with Statistics andResearch Methodology then we offer the possibility to takepre-master courses. The Admissions committee will inform you if youwould qualify for this. For more information have a look at the SPOsite about this premaster: http://spo-groningen.nl/(...)esearch-methodology/

language test

The official language of the programme is English. Non-nativeEnglish speakers must provide evidence of satisfactory results forone of the standard tests mentioned below. Official test resultsmust be supplied. Please note, we do not accept Institutional TOEFLresults as evidence of English proficiency.

previous education

Bachelor Pedagogical Sciences, Educational Sciences, SocialSciences or a similar relevant Bachelor's degree (e.g. YouthStudies, Special Needs Education etc.) and sufficient knowledge ofmethodology.

reference letter

Candidates must supply two references/letters of recommendationfrom academic referees who have detailed knowledge of theiracademic record.

written request

Write (type) a letter (no larger than one A4 sheet) explainingyour motivation to follow this programme. You should consider atleast the following topics:

 • Your motivation to study at a Master's level;
 • Relevant study and/or work experience;
 • Areas of particular interest in this Master's programme;
 • Career perspectives and in what way completing this Master'sprogramme would contribute to accomplish them.

Please upload the letter in OAS. (See the section 'Registrationprocedure' below). Requests are treated within a few weeks and canbe submitted until August 1st or January 1st. After expiry of thisdeadline the admissions board can not guarantee treatment beforeSeptember 1st or February 1st.

other admission requirements

Admissiong requirements: a completed University Bachelor's degree in Educational Sciences. A completed (related) degree from aUniversity of Applied Sciences (HBO) plus a completed one yeartransition programme (SPO).

The Master is also particularly suitable for students with aBachelor's degree in Sociology, Psychology, History, Law, ReligiousSciences/Theology or Philosophy. These students are asked to applyto the admission board.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
previous education

Directe toelating voor studenten met een afgeronde pre-masterSPO (Stichting Pedagogisch Onderwijs: http://www.spo-groningen.nl).

written request

Studenten met een

 • verwant universitair diploma (bijv. bv. Psychologie,Sociologie, Filosofie, Rechtsgeleerdheid, Theologie,Religiewetenschappen)
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen aan een andereuniversiteit dan de Rijksuniversiteit Groningen

dienen een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie vandiploma en cijferlijsten)in te dienen via https://www.rug.nl/(...)elating-master-pedok.

other admission requirements

Voor inlichtingen over de toelatingsprocedure kunt u contactopnemen met de toelatingscommissie: toelatingscommisie.pedok@rug.nl

Registration procedure

Please register through StudieLink. After you have submittedyour details in Studielink, you will receive an e-mail with theinformation necessary to activate your user account for OAS (theOnline Application System).

See the applicationprocedure for some guidance in OAS.

Please upload the following documents in OAS:
* a certified copy of the (Bachelor) diploma on the basis of whichyou ask admission to our programme (both original language andtranslated in English)
* a certified copy of your transcript of records (both originallanguage and translated in English)
* a certified copy of your results for one of the mentionedEnglish tests (exc. for native speakers)
* a copy of your passport or ID card
* a letter of motivation (see ' written request')
* two references
If you have any doubts about your application, please contact usat: bss.msc.admission@rug.nl.

Voor de aanmeldingsprocedure zie: http://www.rug.nl/(...)n/inschrijven/masterof neem contact op met admission@rug.nl

Voor inlichtingen over de inhoud van de tracks kunt ucontact opnemen met de studieadviseurs of de coordinatoren van detracks (ziehttps://www.rug.nl/masters/ethics-of-education-philosophy-history-and-law/more-information)

Language requirements

ExamMinimum score
CAE (Cambridge English: Advanced)C1
CPE (Cambridge English: Proficiency)C1
IELTS overall band6.5
TOEFL paper based580
TOEFL computer based237
TOEFL internet based92

What students think about University of Groningen

  If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  Ana Quintana, Mexico, Strategic Innovation Management

  I gained a Bachelor's degree in Management & Marketing in Mexico City before I came to the Netherlands to undertake my Master's programme. During my Bachelor's studies, I spent a semester in Canada and I wanted to expand my international (study) experiences before starting work. I was keen to focus on innovation which is not usually offered in Mexico hence the combination of Innovation and Strategy in one programme directed me to Groningen.

  My Master's thesis dealt with Innovation in family businesses and I now benefit from the intense research modules offered during the programme. Now I am working as a Promotion Manager in charge of the several customer loyalty programs offered by one of Mexico's biggest hotel chains. Although the Master's program was rather theoretical, I feel that it prepared me very well for my current job. 

  There was nothing about Groningen that I did not like: the city is just beautiful. I especially enjoyed going everywhere by bike, the variety of offers for students and, of course, the Queensday (now Kings Day) celebrations. Groningen has everything to make (foreign) students feel at home.

  Looking back a year after my return to Mexico, I feel that I especially enjoyed getting to know Dutch culture. In addition, the courses offered and the beauty of the city made my stay in Groningen an unforgettable experience. If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law

  Lejla Terzimehic, Bosnia and Herzegovina, Global Criminal Law

  Thanks to the European Commission Scholarship and the Talent Grant from the University of Groningen, I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law that I am most passionate about, at one of the oldest and most prestigious European universities.

  Being very intellectually challenging, the master programme truly met my expectations. Sharing knowledge with my colleagues, all coming from different legal traditions, and learning from inspiring professors enriched me with the skills I hadn't attained during my previous education.

  What I found to be the most beneficial is that the Dutch education system which, taught us to develop a critical opinion on law-related issues. Moreover, this master programme had a unique approach in tackling controversial contemporary legal issues. Due to its strong comparative emphasis, it encouraged us to keep at constant track with our national law, which is of a huge significance.

  Both the master and a 6-month long internship at the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia strengthened my belief in Justice. Furthermore, besides this academic benefit, I believe that studying abroad unequivocally broadens our horizons and tests prejudices we even are not aware of.

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play