For more information about Governance and Law in Digital Society at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
LLM

How long you will study
12 months

Domestic course fees
find out

How you will study
full-time

Course starts
September

International course fees
find out

All study options

About Governance and Law in Digital Society at University of Groningen

What role does the government play in digital society? And what impact does this have on the public sector? How should we approach issues of cybercrime from a legal and organizational perspective?

Start: September 2018, Leeuwarden

Recent advances in digitization have resulted in an increasingnumber of parties becoming involved in security issues. 'Securityand digitization' is, after all, not restricted to cybercrime andthus affects both the police and courts of law. It is alsoconcerned with issues of surveillance and the maintenance of lawand order, including online as well as offline public order.Government agencies have to decide which stratgies to adopt inorder to deal with such obstacles and issues brought about bydigitization.

In the job market, there is a clear demand for graduates with aninterdisciplinary profile capable of interpreting developments indigital society and responding to them accordingly. This Master'sprogrammes is designed to meet this demand and prepare students for a career within this field.

In this programme, you will work intensively with universitypartners in both the private and public sectors, to gain insightinto the real life problems that organizations encounter. You willgain practical experience in working in a public context in thefield of problems related to digitization. Graduates of theprogramme will be well equipped to discuss and tackle suchproblems, whether in academic research or in political orgovernmental organizations or the business world.

Please be advised, this programme is taught at our Facultycampus in Leeuwarden (not Groningen)

Welke rol heeft de overheid bij digitale ontwikkelingen? Wat is de impact op de publieke sector? Hoe moeten cybercrime vraagstukken vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief worden benaderd?

Door de digitalisering raken steeds meer partijen betrokken bijveiligheidsvraagstukken. 'Veiligheid en digitalisering' betreftimmers niet alleen cybercrime en daarmee politie en justitie. Hetbetreft ook vraagstukken van toezicht en rechtshandhaving, zoals dehandhaving van de offline én online openbare orde. De overheidstaat voor de vraag welke positie zij in dat netwerk inneemt. In demarkt bestaat een duidelijke vraag naar afgestudeerden met eeninterdisciplinair profiel die in staat zijn digitale ontwikkelingente duiden en daarop vanuit de publieke sector in samenwerking metde 'civil society' en de markt te sturen. Deze (Engelstalige)masterspecialisatie speelt in op deze behoefte en bereidt jou alsstudent voor op deze arbeidsmarkt.

Door intensieve samenwerking met partners uit private enpublieke sector kom je in aanraking met vraagstukken op dewerkvloer van organisaties in de publieke sector. Je doetpraktische ervaring op met werken in een publieke context binnenhet speelveld van digitaliseringsvraagstukken. Na deze studie benjij de aangewezen persoon om op goed beargumenteerde wijze metgenoemde vraagstukken om te gaan.

After your studies

Job prospects

In this programme, you will work intensively with partners in the private and public sectors. In this way you will encounter realproblems that public sector organizations face. You will gainpractical experience in working in a public context in the field ofdigitization problems. As a graduate of this programme, you will bewell equipped to discuss and tackle such problems, whether inacademic research or in political or governmental organizations orthe business world.

Graduates of this programme go on to work in a variety ofpositions in the public sector. Career opportunities lie not onlywith traditional authorities such as ministries or provincial andlocal governments but particularly also in organizationssurrounding them: agencies, independent governing bodies,intermunicipal and regional organizations, European and international organizations and in the business world. Take, for example, the National Police, departments of ministries such as theNational Coordinator for Security and Counterterrorism, the PublicProsecution Service, the Special Investigative Services and privateparties who work together with public organizations.

Na afloop van deze studie ben je de aangewezen persoon om op eengoed beargumenteerde wijze met de genoemde vraagstukken om tegaan.

Dat geldt zowel in het wetenschappelijk onderzoek als op dewerkvloer van politiek, overheid en bedrijfsleven. Afgestudeerdenvan deze specialisatie komen in uiteenlopende functies terechtbinnen de publieke sector. Daarbij is er niet alleenwerkgelegenheid bij de 'klassieke' overheden, ministeries,provincies en gemeenten, maar in sterke mate ook bij de 'schil'daaromheen: agentschappen, zelfstandige bestuursorganen,intergemeentelijke en regionale organen, Europese, internationaleinstellingen en het bedrijfsleven. Denk daarbij aan de Politie,onderdelen van ministeries zoals de Nationale CoördinatorTerrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie,bijzondere opsporingsdiensten, en aan private partijen diesamenwerken met publieke organisaties.

Job examples

 • Researcher in a safety control region
 • Veiligheidsmanager/dataspecialist bij een overheidsuitvoeringsorganisatie
 • Toezichthouder bij een autoriteit als de Autoriteit Persoonsgegevens
Download brochureDownload brochure

Study options for this course

 • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
 • The awardLLMHow you will studyFull-timeHow long you will study12 months
  Course startsSeptemberDomestic course fees find outInternational course fees find out

Notes about fees for this course

EU/EEA

€ 2060 per year

non-EU/EEA

€ 14350 per year

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
Juridische BestuurskundeUniversity of GroningenNo additional requirements
Public AdministrationNHL University of Applied Sciences

Additional requirements

More information:

De bacheloropleidingen Bestuurskunde, Integrale veiligheid enHBO recht aan de NHL geven toegang mits hiervoor speciaalvoorbereide minoren (aangeboden vanaf 2017) zijn opgenomen. Neemvoor vragen contact op met studieadvies (studieadvies-rechten@rug.nl)of opleidingscoördinator (b.brink@rug.nl)

Integrale VeiligheidNHL University of Applied Sciences

Additional requirements

More information:

De bacheloropleidingen Bestuurskunde, Integrale veiligheid enHBO recht aan de NHL geven toegang mits hiervoor speciaalvoorbereide minoren (aangeboden vanaf 2017) zijn opgenomen. Neemvoor vragen contact op met studieadvies (studieadvies-rechten@rug.nl)of opleidingscoördinator (b.brink@rug.nl)

LawNHL University of Applied Sciences

Additional requirements

More information:

De bacheloropleidingen Bestuurskunde, Integrale veiligheid enHBO recht aan de NHL geven toegang mits hiervoor speciaalvoorbereide minoren (aangeboden vanaf 2017) zijn opgenomen. Neemvoor vragen contact op met studieadvies (studieadvies-rechten@rug.nl)of opleidingscoördinator (b.brink@rug.nl)

HistoryUniversity of Groningen

No additional requirements

More information:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma wanneer tetijdens je opleiding de minor Politiek en bestuur hebt gevolgd

Nederlands rechtUniversity of GroningenAdditional requirements with a maximum of 35 EC
M Public AdministrationUniversity of TwenteAdditional requirements with a maximum of 35 EC
LawUniversity of GroningenNo additional requirements
Sociaal-Juridische DienstverleningHanze University Groningen, University ofApplied Sciences

Additional requirements

More information:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 50 ECwanneer je tijdens deze HBO opleiding de specialisatieInternational law hebt gevolgd.

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 55 ectswanneer je tijdens je HBO opleiding de specialisatie Recht enmultiproblem hebt gevolgd.

SociologyUniversity of GroningenAdditional requirements with a maximum of 55 EC

Admission requirements

Specific requirementsMore information
grade average

On top of providing the Admissions Board with transcripts anddiplomas, students should have an equivalent minimum GPA (GradePoint Average) of 7/10 (Dutch grading scale).

knowledge minimum

Knowledge minimum law: basic knowledge of administrative law,constitutional law, property law, and contract law plus elementaryknowledge of public international law and/or European law.

Knowledge minimum social science: basic knowledge of socialscience research methodology, theory of social science, policystudies, and organisation studies.

language test

If you are not a native speaker of English, you will need toprovide proof of English language proficiency:

 • TOEFL: 92 (all sections need to be at least 21; the writingsection needs to

be at least 23)

 • IELTS: 6.5 (all sections need to be at least 6.0; the writingsection needs to

be at least 6.5)

 • CAE or CPE

Applicants who are taking/have completed an English-taughtbachelor programme at a Dutch research university are exempt fromtaking an English proficiency test.

For more details about language requirements please check: http://www.rug.nl/(...)mission-requirements.The test scores cannot be older than two years.

previous education

LLB or equivalent with a minor in Social Sciences or a BSc inSocial Sciences with a minor in Law.

reference letter

Candidates must provide one letter of reference from an academicreferee who has detailed knowledge of their academic records. Thereference can be emailed to the Admission Office from yourreferee's institutional e-mail address or uploaded in the OnlineApplication System. The uploaded letter should be on a letterheadand signed by the referee and must contain contact details of yourreferee, including his or her institutional e-mail address. Moreinformation can be found at : http://www.rug.nl/(...)mission-requirements

written request

Applicants must send a motivation letter (max. 650 words). Theletter should be written by the applicants themselves; it is notallowed to submit an (official) translation.

other admission requirements

Curriculum vitae As this programme is a full selection master,all students should meet the admission requirements. For a fulllist of the requirements, please check: http://www.rug.nl/(...)mission-requirements

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

De mastertrack Governance and Law in Digital Society is volledigEngelstalig. Een taaltoets maakt onderdeel uit van detoelatingseisen. Via een van de volgende toetsen kan wordenvastgesteld of je het Engels op het voor deze opleiding vereisteniveau beheerst.

TOEFL: 92 (minimumscore op alle onderdelen moet 21 zijn,schrijfonderdeel moet 23 zijn) IELTS: 6.5 (minimumscore op alleonderdelen moet 6.0 zijn, schrijfonderdeel moet 6,5 zijn) CAE ofCPE

Heb je een Engelstalig bachelorprogramma afgerond aan eenuniversiteit in Nederland? Dan ben je vrijgesteld van bovenstaandetaaltoetsvereisten.

Let op! Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgendat je de benodigde Engelse taaltoets vóór aanvang van demaster behaald. Tests mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

other admission requirements

Let op! Zowel juridische als sociaalwetenschappelijke(sociologie, IO/IB) bacheloropleidingen geven toegang via eenpremaster programma. Dit (Nederlandstalige) premaster programmawordt aangeboden in Groningen. De mastertrack Governance and Law(Engelstalig) wordt aangeboden in Leeuwarden, aan de RUG/CampusFryslan. De deadline voor aanmelding voor deze mastertrack énvoor de premaster is 1 mei 2018.

What students think about University of Groningen

  If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  Ana Quintana, Mexico, Strategic Innovation Management

  I gained a Bachelor's degree in Management & Marketing in Mexico City before I came to the Netherlands to undertake my Master's programme. During my Bachelor's studies, I spent a semester in Canada and I wanted to expand my international (study) experiences before starting work. I was keen to focus on innovation which is not usually offered in Mexico hence the combination of Innovation and Strategy in one programme directed me to Groningen.

  My Master's thesis dealt with Innovation in family businesses and I now benefit from the intense research modules offered during the programme. Now I am working as a Promotion Manager in charge of the several customer loyalty programs offered by one of Mexico's biggest hotel chains. Although the Master's program was rather theoretical, I feel that it prepared me very well for my current job. 

  There was nothing about Groningen that I did not like: the city is just beautiful. I especially enjoyed going everywhere by bike, the variety of offers for students and, of course, the Queensday (now Kings Day) celebrations. Groningen has everything to make (foreign) students feel at home.

  Looking back a year after my return to Mexico, I feel that I especially enjoyed getting to know Dutch culture. In addition, the courses offered and the beauty of the city made my stay in Groningen an unforgettable experience. If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law

  Lejla Terzimehic, Bosnia and Herzegovina, Global Criminal Law

  Thanks to the European Commission Scholarship and the Talent Grant from the University of Groningen, I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law that I am most passionate about, at one of the oldest and most prestigious European universities.

  Being very intellectually challenging, the master programme truly met my expectations. Sharing knowledge with my colleagues, all coming from different legal traditions, and learning from inspiring professors enriched me with the skills I hadn't attained during my previous education.

  What I found to be the most beneficial is that the Dutch education system which, taught us to develop a critical opinion on law-related issues. Moreover, this master programme had a unique approach in tackling controversial contemporary legal issues. Due to its strong comparative emphasis, it encouraged us to keep at constant track with our national law, which is of a huge significance.

  Both the master and a 6-month long internship at the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia strengthened my belief in Justice. Furthermore, besides this academic benefit, I believe that studying abroad unequivocally broadens our horizons and tests prejudices we even are not aware of.

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play